Η South Coast Real Estate αναλαμβάνει την αναζήτηση καθώς και όλες τις διαδικασίες διεκπεραίωσης αγοράς ακινήτου για προσωπική ή επαγγελματική χρήση για πελάτες που ενδιαφέρονται για την έκδοση της Golden Visa.

Ο μεταναστευτικός νόμος της Ελλάδας έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα ευνοϊκός με ελάχιστη τιμή πώλησης 250.000€ αφού παράγει δικαίωμα υπηκοότητας στη χώρα μας και συνεπώς και στις χώρες της Ε.Ε. λόγω ενιαίας βίζα της ζώνης Schengen. Εκτός από το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος αγοράς επιπλέον προτεραιότητα αποτελεί το δικαίωμα ενοικίασης του ακινήτου αλλά και απλοποιημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Περισσότερες Λεπτομέρειες σχετικά με την Golden Visa

Η Θεώρηση Μακράς Διάρκειας (Visa D) είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες και μπορεί να φτάσει και το ένα έτος, βάσει των αντίστοιχων, για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η Άδεια Διαμονής χορηγείται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη νόμιμη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΚ) 1030/02 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει). Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αδειών διαμονής και διάφοροι τύποι αδειών σε κάθε κατηγορία. Τα δικαιώματα απασχόλησης εξαρτώνται από τον τύπο της άδειας που εκδίδεται.

Η νομική βάση του συγκεκριμένου προγράμματος (είσοδος και διαμονή για επενδυτική δραστηριότητα) βρίσκεται στο Άρθρο 16 του Νόμου 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Άρθρο 8 (παρ. 21) του Νόμου 4332/2015 και το Άρθρο 84 (παρ. 1 έως 6) του Νόμου 4399/2016.

Δικαίωμα εισόδου και μόνιμη άδεια διαμονής, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, χορηγείται:

α) σε πολίτες τρίτων χωρών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα (επενδυτές), είτε προσωπικά, είτε μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιό τους πληροί τους όρους που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται παρακάτω.

β) σε πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, που συμμετέχουν στην υλοποίηση ή και τη λειτουργία του περιγραφόμενου επενδυτικού σχεδίου (ανώτερα και μεσαία διοικητικά στε-λέχη ή ειδικοί απαραίτητοι για το σχέδιο). Η ανωτέρω διάταξη για τους πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, ισχύει επίσης, με τα ίδια προαπαιτούμενα, και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και υλοποιούν νέα επένδυση. Επιτρέπεται να εκδοθούν μέχρι 10 άδειες για επενδυτές και στελέχη ανά επενδυτικό έργο, αναλόγα του ύψους της επένδυσης.

γ) σε μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής και συγκεκριμένα:

  • στο/στη σύζυγο,
  • σε άγαμα τέκνα των συζύγων, τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών,
  • σε άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συζύγων κάτω των 21 ετών, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν, για δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυτόν,
  • σε ανιόντες α΄ βαθμού συγγενείας των συζύγων.

Στα εν λόγω μέλη της οικογένειας χορηγούνται άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση.

Το κόστος για την έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου είναι €180.

Το κόστος για την έκδοση πενταετούς άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της είναι €500.

Η αίτηση γίνεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

Loading...